fastighet

Familjecentral Oskarshamn

I en av Bohmanområdets anrika industrilokaler kommer Oskarshamns nya Familjecentral att inrymmas. Ca 1 300 m2 öppen yta ska förvandlas till effektiva och ändamålsenliga lokaler för barnhälsovård, mödrahälsovård och öppen förskola.

Inflyttning beräknas ske i slutet av 2021.

Se även BJCs andra pågående och färdigställda projekt i Oskarshamn, Brf Norra Kajen, Hantverksgatan 17 och Malkars Träningscenter.

I projektutveckling mot offentlig beställare ställs ofta extremt höga krav på utformning. Exempelvis i ett vårdboende för demenssjuka är färger, form och material av högsta betydelse och detaljer som placering av speglar kan vara avgörande för brukares välbefinnande. I en familjecentral är möjlighet till diskretion en av förutsättningarna som sätter arkitektens kreativitet på prov. I förskolor och skolor är det en miljö utformad för att främja lusten att lära och som ger pedagogerna de bästa av förutsättningar som eftersträvas.

Kunskap om alla variabler och hur dessa samordnas för att skapa de optimala miljöerna finns inte hos en enskild aktör, utan ett väl fungerande samarbete genom hela processen är avgörande för ett lyckat slutresultat. Frågor som vad kravställaren vill uppnå, hanteras med hänsyn tagen till vad som är byggnadstekniskt möjligt, estetiskt tilltalande, ekonomiskt rimligt, miljömässigt hållbart och i harmoni med den omgivande miljön eller stadsdelen.

1
2
1
2

Byggstart

2020

Inflyttning

2021

Karta